Центральный курсВалютная пара 18.04.2019  19.04.2019
USD/RUB 63.9500  63.9333  
EUR/RUB 72.2425  71.8848  
EUR/USD 1.129672  1.124372  
CNY/RUB 9.562900  9.532000  
KZT/RUB 16.8250  16.8700  
UAH/RUB 23.9245  23.8718  
GLD/RUB 2620.0722  2618.7985  
SLV/RUB 30.5059  30.5920  
HKD/RUB 8.151400  8.148100  
GBP/RUB 83.3361  83.1431  
BYN/RUB 30.5133  30.5429  
CHF/RUB 63.3050  62.9841  
TRY/RUB 11.135100  11.024200  
GBP/USD 1.303145  1.300466  
USD/CHF 1.010189  1.015070  
USD/CNY 6.687302  6.707228  
USD/KZT 380.089153  378.976289  
USD/TRY 5.743101  5.799360  
JPY/RUB 57.1000  57.1200  

Архивная информацияЦентральный курс валютных пар на заданную дату
Динамика центрального курса по валютной паре
Выберите дату:

Валютная пара Курс
USD/RUB 63.9333
EUR/RUB 71.8848
EUR/USD 1.124372
CNY/RUB 9.532000
KZT/RUB 16.8700
UAH/RUB 23.8718
GLD/RUB 2618.7985
SLV/RUB 30.5920
HKD/RUB 8.148100
GBP/RUB 83.1431
BYN/RUB 30.5429
CHF/RUB 62.9841
TRY/RUB 11.024200
GBP/USD 1.300466
USD/CHF 1.015070
USD/CNY 6.707228
USD/KZT 378.976289
USD/TRY 5.799360
JPY/RUB 57.1200